Úvod

Historie

Současnost

Mapa

Otevírací doba

Zajímavosti

Fotogalerie

Návštěvní kniha

www stránky

Sychrov

logo sperky


Zajímavosti

ANGLICKÝ PARK

    Původní barokní zámek byl po roce 1840 přestavován v novogotickém slohu, jako rodové sídlo Rohanů. V těchto intencích byl knížetem Kamilem Rohanem založen i nový zámecký park, uspořádaný na trojici hlavních prostorových os, která se rozvíjí od parkového průčelí zámku. Centrální osa parku je ukončena zdobným portikem vzdálené oranžerie a je celkově koncipována jako široce rozvolněný luční průhled, lemovaný množstvím okrasných dřevin při okrajích prostor ohraničujících bosketů povětšině místních porostů. Parkové cesty navazující na příčné boční průhledy jsou vedeny v terénních prohlubních, aby svými liniemi nerušily hladinu lučních ploch, z nichž vyčnívají jen osově položené bazény s fontánami.

    Unikátní příjezdová cesta lemovaná alejí pyramidálních dubů, která pokračuje za branou dále do krajiny a je pohledově ukončena věží kostela ve vzdálených Jenišovicích, tvoří druhou základní osu parku. K ní přiléhá po pravé straně prostor bývalého arboreta a pěstebních ploch s dnes již neexistujícími skleníky. Tento prostor je významný pro stále bohatou sbírku vzácných dřevin, zejména mnohých kultivarů dubů a buků, z nichž za nejvýznamnější lze pokládat červenolistý rohanský buk - Fagus silvatica_Rohanii_, či stříhanolistý buk - Fagus sylvatica _Asplenifolia_. V současné době probíhá aktualizace stavu dendrologické sbírky a její odborné ošetření dřevin, stejně jako postupná výměna a doplňování dožívající dubové aleje.

    Třetí osa parku se odvíjí v prostoru nalevo od centrální louky, i když v současné době se vzhledem k mohutnosti převislých a stříhanolistých buků pohledově téměř neuplatňuje. Je ukončena romantickou stavbou Arturova hradu, umělé zříceniny, která je koncipována jako brána do krajiny a optický přechod k dálkovým pohledům přes údolí řeky Mohelky.

    Prostor v údolí je tvořen meandrujícím tokem řeky a parkovou úpravou v jejím okolí. Prudké srázy mezi vlastním jádrem parku v okolí zámku a údolními parkovými partiemi jsou protkány sítí cest a pěšin, při kterých na výhodných terénních místech byly zbudovány vyhlídkové altány a lavičky, lesní pramínky přiváděly vodu ke zdobným napajedlům. Obeliskem je zdůrazněno místo, kde parkové pěšiny křižují hlavní cestu na hřbetu svažujícím se do údolí Mohelky.


Východní křídlo      Park      Kaple

    Pod Arturovým hradem nechybí ani romantická podzemní chodba, kdysi využívaná jako jedna z parkových atrakcí, jako tajuplný průchod na nečekaně se otvírající vyhlídkové prostranství vysoko nad řekou.

    Jádro parku je dodnes obehnáno zdobným litinovým oplocením a jako vstupy do parku slouží jednak kované litinové brány, v minulosti i tunel ústící při budově bývalého hostince pod zámeckým svahem a spodní příjezdovou cestou. V současné době se připravuje plán na obnovení této zaniklé spojnice mezi vnitřní a vnější částí parku, v souvislosti s opravou havarijního stavu opěrné zdi pod zámkem.

    Přestože kníže Kamil Rohan byl vášnivým botanikem a sběratelem a těžiště jeho zájmu spočívalo v úpravách zámeckého parku a v bohatých dendrologických a botanických sbírkách, lze sledovat i stopy záměrných krajinných úprav v celém širokém okolí Sychrova a přilehlých vesnic. Krajina byla protkána alejemi lemujícími cesty rohanského panství, na významných místech a uzlových bodech v krajině nalezneme drobné dominanty v podobě stylizovaných rozcestníků a plastik. Se zřetlem na hlavní dominanty krajiny, vzdálenou zříceninu hradu Trosky a skalní útvar Drábských světniček, byly komponovány krajinné prostory a průhledy, včetně výsadeb masivních bosketů i jednotlivých dřevin v lučních partiích krajiny směřující k řece Jizeře. Vodní plochy byly opatřeny umělými ostrovy a břehovými porosty, celý krajinný obraz byl umělecky ztvárňován a vyvážen. Celkový ráz krajiny byl pak podtržen i stylizací hospodářských budov v krajině se pohledově uplatňujících.

    V současné době dochází ke komplexní rehabilitaci jádra sychrovského parku, obnovují se zaniklé průhledy a prostory, ošetřují jednotlivé dřeviny a porosty, doplňuje se sortiment sbírkových dřevin a probíhá obnova a ošetření alejí, rovněž i lipové aleje zvané Rohanka vně parku. Podle již zpracovaných studíí dojde k obnově původního stavu prostoru předzámčí, včetně přilehlého alpina. Postupně se přistupuje k obnově zahradních zdí v prostoru u bývalé kuchyňské zahrady a k nutným opravám na parkových stavbách, jako stylizovaná věž vodárny bývalého vodního systému, vyhlídek, vstupní brány a v budoucnu i oranžerie.

Stručný seznam významnějších dřevin v parku:

Aktualizovaný a úplný seznam bude k dispozici v brzké době.

    Tsuga canadensis, Abies nordmaniana, Abies grandis, Ginkgo biloba, Abies cephalonica, Abies nobilis _Glauca_, Fagus silvatica 'Asplenifolia', F.s.'Pendula', Pterocarya fraxinifolia, Platanus orientalis, Fagus silvatica 'Atropurpuraea', F.s.'Rohanii', Quercus macranthera, Liriodendron tulipifera, Pseudotsuga menziesii, Quercus borealis, Q. coccinea, Q. languinosa, Q. prinus, Q. robur 'Albovariegata', Q. sessiliflora, Q. velutina, Q. alba, Q. confarta.

Jan Hendrych

Autor je externím spolupracovníkem Správy zámku Sychrov

 

 

Stavby nacházející se v zámeckém parku

Vodárenská věž

    Je kruhového půdorysu z neomítnutého kamenného zdiva. Z vnějšího pohledu je rozdělena na tři podlaží. Přízemí s mohutným kamenným soklem odděluje vodorovný pás. Vchod tvoří železné dvoukřídlé dveře se světlíkem ve tvaru lomeného oblouku. Vchod je přístupný po schodišti, jehož zábradlí zdobí dvě mohutné koule. V prvním patře se nacházejí okénka ve tvaru lomeného oblouku. Nad římsou je na konzolách vysazen širší nástavec z neomítnutých cihel, který je členěn štukovými plochami na arkády ve tvaru lomeného oblouku s vysokými úzkými okénky. Střecha je kuželovitá, uprostřed s lucernou se stanovitou stříškou, která je zakončena praporcovitou korouhví. Tato věž byla vybudována v roce 1891 podle projektu F. Vordrena. Byla nedílnou součástí vodovodního systému v areálu zámku. V horní části věže se nachází mohutný rezervovár na vodu, která se přečerpávala z říčky Mohelky a byla dále rozváděna po parku.

Oranžerie

    Oranžerie tvoří architektonickou dominantu zámeckého parku a uzavírá středovou osu. Tato stavba stylově nezapadá do gotizujícího charakteru sychrovského zámeckého areálu, protože je vybudována ve stylu italské novorenesance. Byla realizována na základě projektu Josefa Pruvota, který byl schválen knížetem Kamilem Rohanem roku 1852. Hlavní průčelí tvoří po celé délce arkádová chodba, která je přístupná ze tří schodišť oválného půdorysu. Všechna tři křídla jsou přístupná portiky, tvořenými jednou arkádou. Zeď nad ní vrcholí trojúhelníkovitým štítem, který je kryt sedlovou střechou podepřenou dřevěnými konzolami. Sloupy nesoucí arkády mají hladké dříky s jednoduchou patkou a s vegetabilními hlavicemi. S těmito sloupy korespondují na protilehlé stěně pilastry. Jednotlivé úseky arkád jsou zaklenuty křížovou klenbou.

Arturův hrad

    Ukončuje severovýchodní parkovou osu. Arturův hrad bychom mohli charakterizovat jako umělou zříceninu. Kdy byla tato stavba postavena je sporné, neboť objekt tohoto půdorysu se objevuje již na katastrální mapě z roku 1843 i z roku 1868. Dnešní podoba této stavby byla vytvořena podle projektu Josefa Pruvota z roku 1876. Dříve se ovšem tato stavba nazývala "Alte Burg" (starý hrad). Dnešní Arturův hrad se skládá ze dvou válcových věží, které jsou spojené zdí s branou ve tvaru tudorského oblouku. Severovýchodní věž je širší a nižší než její protějšek. Spodní část zpevňuje sokl s okrajem z kamenných kvádrů. Tělo věží člení úzké lizény na svislá pole, která jsou střídavě užší a širší. Vstupy do věží jsou ve tvaru lomených oblouků.

Rudolfova vyhlídka

    Nachází se v severní části zámeckého parku a otevírá se z ní nádherný pohled na okolní krajinu, které dominuje sychrovský viadukt, který byl postaven v rámci výstavby liberecko – pardubické dráhy. V pozadí je vidět Ještěd a hřebeny Jizerských hor. Vyhlídka byla vybudována na počest pobytu korunního prince Rudolfa Habsburského dne 10. 07. 1871. Tvoří ji cihlová balustráda zábradlí zakončena čtyřmi pískovcovými vázami. Ve středu před balustrádou je předsunut sokl s tordovaným sloupem s vegetabilním dekorem (břečťan), který ukončuje habsburská orlice. V roce 1922 bylo toto místo přejmenováno na tzv. "Maria Hilfe". Sloup s orlicí byly v té době sejmuty a na jejich místo byla umístěna busta Panny Marie. Jednalo se o poděkování Panně Marii za záchranu života JUDr. Alaina Rohana a jeho těhotné ženy Margarety (roz. Schönburg – Hartenstein) při automobilové havárii. Po skončení druhé světové války byla busta Panny Marie sejmuta a odvezena neznámo kam. V dnešní době je Rudolfově vyhlídce vrácena její původní funkce i podoba.

Kamenná pumpa

    Je zajímavým doplňkem zámeckého parku. Nachází se rovněž v severní části parku nedaleko od Rudolfovy vyhlídky. Pumpu tvoří silný nízký pískovcový kmen stromu se stylizovanými břečťanovými listy zakončený mohutnou korunou , kterou tvoří spleť větví a listoví.

Dřevěná chaloupka

    zv. "Bauernhaus" je reprezentantem rustikálního žánru v zámeckém parku. Jedná se o malý přízemní srub obdélného půdorysu se sedlovou střechou.

Holubník

    Je druhým rustikálním prvkem zámeckého parku. Nachází se nedaleko severní části parkového průčelí. Je dřevěný se šindelovou střechou.

Strážní domky

     Dva strážní domky uzavírají jihovýchodní osu zámeckého parku. Přesnou dobu jejich postavení neznáme. Objevují se ovšem již na napě z roku 1843. Jedná se přízemní budovy čtvercového půdorysu, které jsou řešeny zrcadlově. Jižní průčelí obou budov (je obráceno k lipové aleji Rohanka) má uprostřed arkýř s jehlancovitou stříškou. Ostatní průčelí domu jsou dvojosá. Střechy jsou valbové s jednoduchým komínem na hřebeni.

Čp. 7 – obytný dům

    Tento dům je situován v jihozápadní části zámeckého parku a sloužil jako dům ředitele zámeckého parku. V současné době slouží jako bytová jednotka. Jednopatrový dům obdélného půdorysu má severní průčelí (obráceno k Bertinu křídlu) pětiosé. V přízemí se nachází vstup do domu zakončený sedlovou stříškou. Západní a východní průčelí jsou dvouosá. Jižní strana je protažena o budovu kolny. Dům je omítnut červeně tónovanou omítkou. Střecha je sedlová.

    Kromě výše uvedených objektů se v parku nachází pět bazénů, čínské jezírko, kamenné pítko pro ptáky a pískovcová plastika Panny Marie Sedmibolestné u zámecké kaple. Zajímavým doplnkěm je i litinový můstek u tzv. čínského jezírka, který byl vytvořen podle Pruvotova návrhu po roce 1874. Atmosféru parku dokreslují i lavičky, které mají litinovou kostru s motivy uschlého větvoví.

    Areál parku je ohraničen litinovým plotem, který tvoří svislé pruty zakončené hroty. V jižní části navazuje na plot ohradní zeď s cimbuřím, která byla vybudována z lomového kamene a kvádrů. V místě dvou zalomení zdi se nacházejí dvě bašty s půlkruhovým vchodem a klíčovou střílnou.

 

Partnerské stránky:


Ubytování Adršpach a Broumovsko | Ubytování Beskydy | Ubytování Brdy | Ubytování České Švýcarsko | Ubytování Českomoravská vysočina | Ubytování Český les | Ubytování Český ráj | Ubytování Hanácko | Ubytování Javorníky | Ubytování Jeseníky | Ubytování Jihočeské rybníky | Ubytování Jizerské hory | Ubytování Jižní Čechy | Ubytování Jižní Morava | Ubytování Karlovarský kraj | Ubytování Krkonoše | Ubytování Krušné hory | Ubytování Liberecký kraj | Ubytování Lipno | Ubytování Lužické hory | Ubytování Máchovo jezero | Ubytování Moravskoslezský region | Ubytování Moravský kras | Ubytování Olomoucký kraj | Ubytování Orlické hory | Ubytování Pardubický kraj | Ubytování Plzeňsko | Ubytování Povltaví | Ubytování Praha a okolí | Ubytování Severní Morava | Ubytování Slovácko | Ubytování Střední Čechy | Ubytování Šumava | Ubytování Ústecký kraj | Ubytování Valašsko | Ubytování Východní čechy | Ubytování Západní Čechy | Ubytování Zlínský kraj


Dovolená